GASZTON
ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHER

SMITH HOUSE

gaszton-architecturalphotographer_smith-house-brentwood-clifornia_0055_2.jpg
gaszton-architecturalphotographer_smith-house-brentwood-clifornia_1186.jpg
gaszton-architecturalphotographer_smith-house-brentwood-clifornia_1239.jpg
gaszton-architecturalphotographer_smith-house-brentwood-clifornia_1209.jpg