GASZTON
ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHER

Obsidian

Mammoth Lakes. California. Mountain living. Mountain architecture. Luxury mountain home. Winter. Obsidian. Sierra Star golf course. Ski. Snow. Residence club. Mammoth Springs Resorts.

Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_9005.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_8728.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_9255.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_9081.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_8838.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_9029.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_8874.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_8688.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_8760.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_8871.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_8964.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_9011.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_9085.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_9329.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_9200.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_9210.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_9294.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_9311.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_9390.jpg
Gaszton_Architectural_Photographer_Obsidian_MammothLakes_California_9404.jpg